Deviyo Saha Buthayo - Dr. Abraham T. Kour Deviyo Saha Buthayo – Dr...